รายวิชาที่มีอยู่

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1A(ฝากครรภ์/หลังคลอด)

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1A(ฝากครรภ์/หลังคลอด)

Course

จิตวิทยาพัฒนาการ

จิตวิทยาพัฒนาการ

คำอธิบายรายวิชา(ภาษาไทย) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการสำคัญทางจิตวิทยาพื้...
Course

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

เนื้อหาโดยย่อ 
Course

หลักการและเทคนิคทางการพยาบาล ( อ.ดร.ชลการ อ.สิริอร ข้อยุ่น)

หลักการและเทคนิคทางการพยาบาล ( อ.ดร.ชลการ อ.สิริอร ข้อยุ่น)

วิชาหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล
Course

การสื่อสาร การสอบและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ (อ.ฤทัยรัตน์ ชิดมงคล)

การสื่อสาร การสอบและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ (อ.ฤทัยรัตน์ ชิดมงคล)

Course

การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ(อ.วัจนา สุคนธวัฒน์)

การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ(อ.วัจนา สุคนธวัฒน์)

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ  ประกอบด้วย  ระบบขับถ่ายปัสสาวะส่วนบนและระบบขับถ...
Course

การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

Course

การพยาบาลครอบครัวและชุมชน2

การพยาบาลครอบครัวและชุมชน2

Course

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2

Course

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1(วริดา)

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1(วริดา)

เนื้อหาจาก มคอ. (คำอธิบายรายวิชา หรือ scop ย่อ เนื้อหาทที่ทำ)  โดยค...
Course

การวิจัยทางการพยาบาล( ดร. กุสุมาลี โพธิปัสสา)

การวิจัยทางการพยาบาล( ดร. กุสุมาลี โพธิปัสสา)

แนวคิดและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนว...
Course

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

      แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอ...
Course

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1

แนวคิดและปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บป่วยของบุคคลแต่ละช่วงวัย หลักกา...
Course

ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล(อ.ปานเพชร สกุลคู)

ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล(อ.ปานเพชร สกุลคู)

Course