กลไกการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์ และอวัยวะในระบบต่าง ๆ การปรับตัวของร่างกายและปฏิกิริยาโต้ตอบ เมื่อเกิดพยาธิสภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

       แนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์  อุปทานของระบบสุขภาพ  ต้นทุนของการบริการสุขภาพ  การบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ   รูปแบบประกันสุขภาพและสวัสดิการต่างๆ  การวิเคราะห์โครงการ และบทบาทของหน่วยยงานภาครัฐ  เอกชน และชุมชน

คำอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)

ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติของจุลินทรีย์ที่มีผลต่อสุขภาพ การเกิดโรค การแพร่กระจาย การทำลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ปรสิต กลไกการควบคุมป้องกันการติดเชื้อของร่างกาย

แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ เลือดและส่วนประกอบของเลือด อวัยวะสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ใช้กระบวนการพยาบาลโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนเลือกใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง